Nine Frontier Towns

GANS U NINGXI A QINGHA I SICHUA N SHANDON G JIANGS U JIANGX I HUNA N ANHU I HUBE I Chin a YELLO W SE A INNE R MONGOLI A SHAANX I SHANX I BEIJIN G HEBE I Hebei

Beijing

Hebei

Shanxi

Shaanxi

Ningxia

Gansu